علت اینکه کسی پول کافی ندارد این است که با افکارش مانع آمدن پول می

شود. هر نوع افکار، احساسات و عواطف منفی مانع رسیدن چیزهای خوب، از جملهپول، به تو می شود. دنیا مانع رسیدن پول به دست تو نمی شود زیرا همه پولیرا که می خواهی همین حالا در دنیا موجود است. اگر به اندازه کافی پول نداری،علتش این است که مانع جریان پول به زنگی ات می شوی و این کار را با افکارتانجام می دهی. باید در ترازوی ذهنت کفه پول بیشتر از حد نیاز داشتن، سنگین ترازکفه کمبود پول باشد. برای این کار باید بیشتر به ثروت و فراوانی فکر کنی. 

می خواهم رازی را برایتان بگویم. راه میان بر برای رسیدن به هر چیزی که درزندگی ات می خواهی این است که همین حالا شاد باشی و خوشی را احساس کنی!

این سریع ترین راه رسیدن به پول و هرخواسته دیگری است که داری.