رازی که ثروتمندان هیچ وقت فاش نکردند راز ثروت + روانشناسی ثروت

راز ثروت

دابلیو کلمنت استون :

هرچیزی که ذهن انسان بتواند آن را تصورکند، می تواند آن را به دست آورد.