"من با این جمله بزرگ شدم که «واسه اینکه پول در بیاری باید سخت

کار کنی. » برای همین هم آن را با این جمله جایگزین کردم: «پول، راحت بهدست می یاد و همیشه همین طوره. » اوایل کار این جمله به نظرت دروغ می آید.باشد، چه عیبی دارد؟ بخشی از ذهنت می گوید: «دروغگو! اصاً این طورنیست، پول درآوردن سخته. » باید حواست باشد که مدتی ذهنت با این دوایدهبازی می کند و بلاتکلیف است که کدام درست است. "»

بخشیدن پول کار بسیار قدرتمندی برای جذب پول بیشتر است زیرا وقتی به کسیپولی می دهی، در واقع می گویی «من خیلی پول دارم. »