اگر مبلفی را می خواهی باید به هستی بگویی دقیقاً چه می خواهی. اگر یکی از چیزهایی که می خواهی پولاست، بگو چقدر پول می خواهی. مثاً بگو : «من می خوام 30 روز دیگه 50 میلیون تومان به صورت غیر منتظره به دستم برسه. » یا به هر صورت دیگری که می خواهیپول به دستت برسد فرقی نمی کند. مهم این است که باید با تمام وجود باورداشته باشی که به خواسته ات می رسی."