من باید یاد بگیرم.

من مسئول شرایط زندگی ام هستم

پول و ثروت خوب است.

فراوانی پول و ثروت وجود دارد.

هر کس توانایی تبدیل شدن به ثروتمندشدن را دارد. من می توانم ثروتمند باشم

من می توانم هر مشکلی را حل کنم

من می توانم بر هر مانعی غلبه کنم.

من شانس خودم را ایجاد می کنم

فرصت ها در همه جا هستند

فرصت فرصت نیست. من باید بروم و آن را پیدا کنم و اقدام کنم.

باید احترام کسب کنم

شکست فقط راه دیگری برای یادگیری است.

ناکامی راهی سنگی است که پایان این جاده سنگی برای موفقیت است.

خطر ریسک خوبی است.

بدهی خوب و بدهی بد وجود دارد.

هیچکس موفق نیست. من فقط می توانم موفق شوم اگر من خود را با دیگر افراد موفق به خود جذب کنم.

من می توانم چیزی را که ذهنم را به آن می رسم انجام دهم.

زمان ارزشمندترین منابع است. من باید از زمان خودم استفاده کنم. از دست دادن این جرم است.

کبوتر با کبوتر، باز با باز. من از مردم سمی اجتناب خواهم کرد و خود را با افراد موفق به خود جذب خواهم کرد.

رویاها و اهداف رانندگی در نردبان موفقیت است.

اگر به دیگران کمک کنم موفق خواهم شد.

اگر زندگی دیگران را بهبود ببخشیم، زندگی ام را بهبود خواهم داد.

همیشه از انتظارات دیگران فراتر باید رفت.

من در کنترل افکار و احساساتم هستم

هرگز رویایی را ترک نکن

موفقیت طول می کشد

درآمد من باید بیش از هزینه هایم باشد.

من شگفت انگیز و غیر قابل توقف هستم .