گام 1️⃣

تصمیم بگیرید که ثروتمند شوید.

کلماتی که در فکر شما هستند و درباره آنها صحبت میکنید، دنیای شما را میسازند. افراد فقیر در اندیشه زنده ماندن هستند، افراد طبقه متوسط به فکر راحتی و آسایش و افراد ثروتمند در اندیشه رشد و افزایش داراییهایشان.

همیشه به خاطر داشته باشید اگر شما تصمیم بگیرید که ثروتمند شوید، ورشکستگی و شکست حالاتی گذرا هستند. در صورتیکه فقر، حالتی ماندگار است.

فکر زنده ماندن و راحتی را متوقف کنید و تنها به رشد و ارتقا فکر کنید تا ثروتمند شوید.

◽️دوست من برای ثروتمند شدن، باید در تو اشتیاقی سوزان برای بهتر شدن، تفکر مثبت و پول فوران کند...

(حتی در همین شرایط اقتصادی و مالی نامطلوب جامعه/ در این برهه کسانی موفق می شوند که تفکر بزرگتر و برتری داشته باشند)