سه دسته از مردم هیچ وقت 

از نظر اقتصادی پیشرفت نمیکنند؛

- کسانی که برای خرید اتومبیل وام میگیرند

- کسانی که خرید منزل مسکونی را بر راه انداختن کسب و کار ترجیح میدهند...

-کسانی که از رفیقشان انتظاری 

بیش از رفاقت دارند!