محمود معظمی می گوید:

حداقل ویژگی یک هدف خوب آن است که مثبت باشدو...