معظمی می گوید : هر کس در جهان بی نظیر است و باید هیچ وقت اصل خودمون را با تمامی نواقصی که دارد نباید بفروشیم چون ما بی نظیر هستیم.