نباید از خرج کردن حس بدی به خود القا کنیم زیرا این حس بد در ما ارتعاش بد ایجاد کرده و باعث میشود که پول و ثروت کمتری به دست بیاوریم. پیامک بانک هنگام خرید با کارت بانکی در بعضی افراد احساس بدی ایجاد میکند و این برای کسی که میخواهد ثروتمند شود اصلا خوب نیست. با خرج کردن و پرداخت هزینه ها نباید حس بد بگیریم. پول یک نوع انرژی است و خرج کردن دریافت انرژی را بیشتر خواهد کرد !