امروز مکالمه ای با یکی از دوستانم در ایران داشتم که می گفت، امروز، یعنی سه شنبه ۸ می ۲۰۱۸، اکثر مردم و بازاری ها در ایران منتظر تصمیم ترامپ درباره موضوع برجام هستند. زیرا اوضاع بازار و همه کسب و کارها بستگی به این تصمیم دارد.

پس از این مکالمه، احساسم مرا جلوی دوربین آورد تا درباره اصلی بسیار اساسی که دوره جهان بینی توحیدی را نیز به خاطر آموزش و یادآوری این اصل مهم آماده نموده ام، با شما صحبت کنم و به همه افرادی که منتظرند تا تصمیم یک فرد، دولت یا یک اتفاق، اوضاع آنها را مشخص نماید بگویم :

وقتی یک تصمیم و اتفاق یکسان، مثل بالا یا پایین آمدن ارزش دلار، برای برخی از افراد همین جامعه، نعمت می شود و برای برخی ها نگرانی و مشکل، نشانه ایست که می گوید، قوانین و اصول دیگری در کار است که زندگی ما را رقم می زند.  خداوند خواسته تا تمام اتفاقات زندگی ما در دست باورهای مان باشد، نه تصمیمات دیگران.

به اندازه ای که می توانی این قانون را باور و خداوند را برای خود کافی بدانیم، به سمت دریافت آن نعمت ها هدایت می شویم.

به اندازه ای الهامات را دریافت می کنیم  که به وسیله نگاه توحیدی، از عهده کنترل نجواهای ذهنمان بر آییم. نجواهایی که می گوید اوضاع بازار خراب است. همه چیز در دست ترامپ است، وضعیت کسب و کارت در دست نرخ دلار است و …

اما اگر درک کنیم که خداوند قدرت کنترل ذهن مان را به ما داده و می توانیم با ایجاد باورهای قدرتمند کننده، زندگی خود را آنگونه که می خواهیم خلق کنیم، فارغ از اینکه اوضاع و شرایط اقتصادی مملکت چیست یا دولت ها قصد چه تصمیماتی دارند، در هر صورت، همه آن شرایط ، برای ما فقط رحمت خواهد بود.

این یعنی توحید عملی. یعنی فقط خداوند و قوانینش را کافی دانستن. یعنی در مسیر ساختن جهان بینی توحیدی بودن. 

به اندازه ای که از عهده کنترل نجواهای ذهنت بر می آیی و سعی می کنی به جای نگران بودن درباره تصمیمات افراد، دولت ها و شرایط، باورهای هماهنگ با قوانین خداوند را بسازی و با خداوند هماهنگ شوی، جهان بینی ات توحیدی می شود و به اندازه ای که جهان بینی ات توحیدی می شود، آرامشی وارد زندگی ات می شود که تو را به سمت نعمت ها و ثروت ها هدایت می کند. به گونه ای که، دیگر نیازی نیست نگران تصمیمات آدمها، دولت ها یا شرایط اقتصادی و … باشی

هدف همین باور است که: هماهنگی با خداوند و قوانینش برایم کافی است.

دلیل تاکیدم بر  ایجاد جهان بینی توحیدی، این است که با تمام وجودم نقش مهم توحید عملی را در تک تک تجربه های زندگی ام، درک کرده ام. به یقین رسیده ام  که تنها راه در دست گرفتن قدرت کنترل زندگی مان، ایجاد جهان بینی توحیدی است. میزان رضایت ما از همه جنبه های زندگی مان، به اندازه توانایی مان در اجرای توحید عملی است.

تفاوت زندگی با نگاه جهان بینی توحیدی و بدون این نگاه،

تفاوت ثروت است با فقر

سلامتی است با بیماری

عشق است با نفرت

این قانونش است و ماموریت این دوره، مهارت اجرای توحید عملی در تمام جنبه های زندگی است. اگر فقط همین توانایی را ایجاد نمایی، آنوقت هدایت خداوند را در مسیر دریافت می کنی. حسی از درون به شما می گوید که چه زمانی چه تصمیمی بگیری، چه ملکی بخری، چه نیرویی را استخدام یا اخراج نمایی.

در یک کلام همواره در زمان مناسب در مکان مناسب قرار می گیری که نتیجه اش تجربه خواسته هایت است.

به همین دلیل افرادی که به تصویر کشیدن چگونگی تمرکز بر نکات مثبت، چگونگی کنترل ذهن و چگونگی اجرای توحید عملی در هر لحظه است، وارد مدار بالاتری می شوند و  به اندازه ای که متعهد بر اجرای شیوه این دوره می شوند، زندگی شان با کیفیت تر می شود. یعنی به همان میزان:

از محله شان، به محله ای با کیفیت تر، نقل مکان می کنند

وارد روابطی با کیفیت تر می شوند

وضعیت سلامتی شان بهتر می شود

وضعیت کسب و کار و مشتری های شان با کیفیت تر می شوند. حتی به کشورهای باکیفیت تری هدایت می شوند.