یکی از مهمترین شاخصه های سرمایه گذاری  میزان کنترل بر بازار مورد سرمایه گذاری است. کیوساکی در کتاب هوش مالی خود در نظر گرفتن این شاخص را توصیه می کند.

منظور از کنترل بر سرمایه گذاری این است که  بر عوامل رشد یا کاهش مورد سرمایه گذاری اشراف اطلاعاتی وجود داشته باشد و سناریوهای مختلف برای شرایط متفاوت بازار در نظر گرفته شود.  این موضوع مهم  توسط  اغلب افراد نادیده گرفته می شود و آنها  بدون اشراف اطلاعاتی در بازارهای مختلف سرمایه گذاری کرده و ضرر می کنند.