هر فعالیت ناکارآمد یک شکست است و اگر زندگیتان را صرف انجام فعالیتهای ناکارآمد کنید، تمام زندگی

شما یک شکست خواهد بود.

زمانی که تمامی فعالیتهای شما ناکارآمد است، هر چه بیشتر فعالیت کنید، بدتر است.

از طرف دیگر هر فعالیت کارآمد به تنهایی یک موفقیت است و اگر تمامی فعالیتهای زندگی شما کارآمد

باشد، تمام زندگی شما باید یک موفقیت باشد.

علت شکست، انجام تعداد زیادی از فعالیتهای ناکارآمد و انجام ندادن تعداد کافی از فعالیتها به صورت

کارآمد است.