تمامی افراد موفق جهان؛ به نوعی در رفتار با هم مشترک هستند.لطفا سر فرصت کافی و با دقت ؛ نکات ذیل را بخوانید و در مقایسه با خودتان ؛ به هر موضوع یک امتیاز دهید

برترین ها: تمامی افراد موفق جهان؛ به نوعی در رفتار با هم مشترک هستند. شما گاهی فکر می‌کنید که مثلا اخلاق این شخص چقدر شبیه خودم و یا فلان شخص است.


لطفا سر فرصت کافی و با دقت ؛ نکات ذیل را بخوانید و در مقایسه با خودتان ؛ به هر موضوع یک امتیاز دهید:


1-  بخداوند ایمان دارند و معتقدند که ایمان مبنای همه اعجازهاست و پادزهر شکست، و در همه حال شاکر خداوند هستند.


2- دارای اهداف مشخص هستند.


3- همیشه در پی فرصت های مناسب هستند.


4- دارای روحیه مداومت و پشتکار هستند.


5-  در اثر بروز مشکلات متوقف نمیشوند.


6-  با متخصص مشورت مینمایند.


7- تسلیم مشکلات نمیشوند و سخت کوش هستند.


8- در مقابل جواب نه ، تسلیم نمی شوند.


9- از غیر ممکن حرف نمی زنند.


10-  می دانند که چه می خواهند.


11- حاکم بر سرنوشت خود هستند.


12- محدودیت های ذهنشان را ؛ معیار سنجش نمیدانند.


13- دارای اشتیاق سوزان جهت رسیدن به هدف هستند.


14- در پی رسیدن به هدف خود ؛ راه بازگشتی را قرار نمیدهند ؛ شاید راه را عوض کنند ولی هدف را هرگز.


15- به رویا های خود جامه عمل میپوشانند ؛ و اجازه بی احترامی را نمیدهند.


16- به گفته های بیجای  این و آن آنچنان توجه نمیکنند.


17-   در لحظات بحرانی ، بدنبال نقطه عطف موفقیت هستند.


18-    ذهنشان در شرایط باور است.


19-    خوب گوش میدهند و راهکارهای مناسب را پیدا میکنند.


20-    عقیده دارند که « هرگز » زمان طولانی نبست.


21-    معتقد هستند که با ایمان به خود ؛ هرشخصی از ذلت به قدرت میرسد.


22-    عوامل ناخوشایند را از ذهن خود دور نگه میدارند.


23-    از نیروی دیگران نیز استفاده میکنند ؛ با شرایط منصفانه.


24-   دیگران را تشویق میکنند و مورد احترام و عشق و محبت و تقدیر و یاری ؛ قرار میدهند.


25- از حسادت و خود خواهی به دور هستند.


26-از اظهار نظر خود ؛ ترسی ندارند.


27-   عاشق رشد و اوج هستند.


28- پیروز میشوند چون باور دارند.


29-   اشخاصی با احساس و هیجانی هستند که خوب خود را کنترل میکنند.


30-  معتقد هستند در قبال هیچ ، نصیب هیچ است.


31- در ابتدای کار حساب میکنند که : آیا پاداش کار به تلاشش می ارزد ؟.


32- ریسک میکنند و منتظر برنامه قطعی و 100% نیستند و زیاد به استدلال اعتماد نمیکنند و معتقد هستند که ذهن نیمه هشیارشان ؛ نقشه را طراحی میکند.


33- ارباب خویشتن هستند و مسلط بر خود.


34- معتقدند که تمامی افراد موفق و قهرمانان جهان ؛ روزی شکست خورده بودند.


35- میدانند که جواب سوالات خود را از کجا تهیه کنند.


36-میتوانند یک گروه متخصص مورد نیاز را دور هم جمع کنند.


37-موفقیت را یک عادت میدانند.


38-با کسانی همکاری میکنند که با سختی ها کنار نمی آیند.


39- ذهن خود را ماهیچه میدانند و مانند یک ورزشکار تمرین میکنند تا قوی تر شوند.


40- با اراده راههای محال را پیدا میکنند.


41- خواسته شان را با تمام و جود به خود و دیگران و خداوند میگویند.


42- در مقابل انتقادها و سرزنش ها صبور هستند و هدفشان برایشان مهم است.


43-در برابر شکستها ی موقتی ؛ میگویند این راه اشتباه بود و راه دیگر را امتحان میکنند.


44- معتقد هستند که رهبر خوب ؛ قبلا پیرو خوبی بوده است.


45- شجاعتشان موقتی نیست و ادامه دار است.


46 خویشتن را براحتی کنترل میکنند.


47-احساس انصاف و عدالت در درون آنهاست.


48- در تصمیم گیری های خود ؛ قاطع هستند.


49-دارای برنامه قبلی و عملی هستند.


50- همیشه از دیگران فعال تر هستند