به این سوال پاسخ های زیادی داده شده است که بر اساس  نظرات این نظر بیشترین آرا را بدست آورده است:

 ثبت نام ماشینه بلند مدت از ایران خودرو هر بار ثبت نام 3 تومنی سود میکنی!


دوستان اگر نظراتی دیگه دارند اعلام دارند که برای استفاده در سایت قرار دهیم.