موفقیت مالی به این معنی است که شما  کنترل پول خود را به در اختیار دارید. درآمد شما لزوما تعیین نمی کند که چقدر شما از لحاظ مالی موفق هستید - انتخاب و اولویت های شما انجام می شود. اگر شما در حال مبارزه هستید، موفقیت مالی ممکن است به نظر یک رویا دور تبدیل شود، اما با پیروی از این چند مرحله، می توانید این رویا را به واقعیت تبدیل کنید:


مرحله 1: ایجاد اهداف

مرحله 2: نگاهی به وضعیت مالی فعلی شما

مرحله 3: ایجاد یک طرح هزینه و صرفه جویی

مرحله 4: صندوق ذخیره اضطراری را ایجاد کنید

مرحله 5: سرمایه گذاری متنوع