مرکز خود را از پول بردارید و بر روی خدمت به مردم بیشتری قرار دهید. خدمت کردن به مردم، ثروت بیشتری برای شما به همراه خواهد آورد. .