هرگز از سختیهای زندگی شکایت نکنید چون کارگردان "خدا" همیشه نقش های سخت رو میده به بهترین هنرپیشه ها.