صرافی های موجود دو نوع هستند اغلب انها جزو شبکه سنا میباشند و مقدار خرید شما در این شبکه نزد بانکها و دیگر مراکز مربوطه نشان داده میشود مثلا چنانچه برای سپرده گزاری کوتاه مدت ارز به بانک مراجعه کنید در صورتیکه بیش از 10 هزار دلار باشد فقط در صورتیکه از صرافی مذکور خرید کرده باشید این مقدار را در یک روز از شما قبول میکند و اگر از صرافی غیر سنا این بیش از 10 هزار را خرید داشته باشید قبول به سپرده گزاری نمیکند. و طبق توضیح حدود سه روز قبل در این کانال خرید بیش از حدود گفته شده پول شویی بحساب می اید.