یک تصمیم درست اگر خیلی دیر گرفته شود، غلط از آب در می آید.