بدون دانش و آگاهی دست به هر کاری بزنید به احتمال زیاد شکست خواهید خورد ، در درجه ی اول مطالعه کنید دوره ببینید و آگاهی کسب کنید.