به این قیمتها توجه کنید 👇 قیمت اونس در تاریخ 1395/08/05 برابر با 1267.30 قیمت اونس در تاریخ 1396/08/04 برابر با 1267.40. 😳 حالا قیمت دلار به ترتیب این دو تاریخ 3619--------4032 قیمت یک گرم طلای 18 111---------122.3 قیمت یک مثقال 481.6---------529.9 میزان تاثیر پذیری دلار در مقابل طلای داخلی مشخص می شود.