چنانچه بانک ها املاک خود را بفروشند حجم نقدینگی بسیاری وارد بانک خواهد شد که در اینصورت بانک جهت درآمد هایی این نقدینگی را قاعدتا در راستای رسالت اصلی بانک ها که همان پرداخت تسهیلات می باشد پرداخت خواهند کرد این نقدینگی با توجه به اهداف بانک یا دولت به بخش تولید یا بصورت مبلع کم به مردم پرداخت خواهد شد که به نوعی یک رونق به بازار بدهد.