خطای اثر طعمه این خطا زمانی اتفاق می‌افتد که کسی فکر می‌کند تنها دو گزینه دارد و شما گزینه‌ی سومی را به او ارائه می‌دهید که باعث می‌شود گزینه‌ی دوم جذاب‌تر شود. برای مثال، شما دو ماشین را برای خرید در نظر گرفته‌اید، قیمت ماشین اول ۳۰ میلیون تومان و قیمت ماشین دوم ۴۰ میلیون تومان است، در ابتدا ماشین ۴۰ میلیون تومانی به‌نظر گران می‌آید؛ ولی وقتی فروشنده یک ماشین ۶۵ میلیون تومانی به شما نشان می‌دهد ناگهان قیمت ماشین ۴۰ میلیون تومانی در این مقایسه، مناسب به‌‌نظر می‌رسد. این فروشنده شما را با خطای طعمه شکار می‌کند. طعمه ماشین ۶۵ میلیون تومانی است که فروشنده می‌داند شما آن را نخواهید خرید. مراقب باشید ⚠