🌺 فرصت‌هایی را می‌بینند و پیدا می‌کنند که دیگران آنها را نمی‌بینند. 🔹از مشکلات درس می‌گیرند، در حالی که دیگران فقط مشکلات را می‌بینند و روی راه‌حل‌ها تمرکز می‌کنند. 🔹هوشیارانه و روش‌مندانه موفقیت‌شان را می‌سازند، در حالی که دیگران آرزو می‌کنند موفقیت به سراغشان آید. 🔹مثل بقیه ترس‌هایی دارند، ولی اجازه نمی‌دهند ترس آنها را کنترل و محدود کند