الماس حاصل فشارهایِ سخت است؛ اگر در خودتان لیاقت الماس شدن میبینید از فشارهای سخت نترسید.