افراد ناموفق فکر می‌کنند که از همه باهوش‌ترند و همه‌چیز را می‌دانند! اما افراد موفق هر روز سعی می‌کنند تا چیزهای جدید یاد بگیرند...