. هیجانات و اعداد رویایی را از خود دور کنید. نسبت به شایعات بی تفاوت باشید و در صورتیکه شایعه ای شنیدید، تنها به تفکر و تحلیل بیشتر در خصوص آن شایعه بپردازید. متاسفانه عمده افراد بعد از شایعه شروع به خرید میکنند و سپس به دنبال اخباری می روند که شایعات را تایید کند و در مقابل هر کسی که نسبت به توخالی بودن شایعه هشدار بدهد موضع می گیرند. شما قبل از خرید باید تمام موارد را چک کنید.