حداقل ۵٠ درصد از کسانی که طی شش ماه اخیر با سرمایه کمتر از ١٠٠ میلیون تومان وارد بازار شده اند ، زیان کرده اند. اما سودآورترین کار برای سرمایه کمتر از ١٠٠ میلیون در وضعیت فعلی سپرده گذاری در بانکهاست ، سپرده گذاری یکساله بهترین توصیه به این قبیل افراد است.

در ٢٠ سال اول انقلاب ، سرمایه خرد به صورت خویش فرما وارد بازار می شد و به شدت منتفع می شد. اما طی ده سال گذشته  به مرور  و هر چه به زمان حال نزدیکتر شدیم توجیه اقتصادی سرمایه خرد در بازار تضعیف شد ، در وضعیت فعلی حضور ٨٠ درصد از سرمایه های خرد به صورت خویش فرما  در بازار غیر اقتصادی شده است

همچنان ٢٠ درصد از سرمایه های کمتر از ١٠٠ میلیون تومان حضور فعال و همراه با سود آوری در بازار دارند و لیست این مشاغل به مرور در کانال اعلام میشود. سودآورترین کار برای سرمایه کمتر از ١٠٠ میلیون  در وضعیت فعلی سپرده گذاری در بانکهاست ، سپرده گذاری یکساله بهترین توصیه به این قبیل افراد است. سودی که بانکها به سپرده پرداخت می کنند از محل زیان بانک و زیان وام گیرنده پرداخت میشود و سود سپرده یکساله طی ١٢ ماه آینده حداقل دو بار دیگر کاهش می یابد اما تا زمانی که سود سپرده کاهش نیافته سپرده گزاری یکساله در شش بانک بزرگ ، اولین توصیه به این قبیل از فعالین اقتصادی است چرا نباید در بخش مسکن سرمایه گذاری کنیم؟ در سال ٩٠ و ٩١ قیمت مسکن سه برابر شد نگاهی که آینده را بر اساس معدل گذشته و به خصوص گذشته اخیر ( دو سال گذشته ) پیش بینی مَی کند درابتدای سال ١٣٩٢ با مشاهده سه برابر شدن قیمت مسکن ، تصور کرد که آینده نیز مثل سال ٩٠ و ٩١ است  لذا بهترین راه ثروتمند شدن ورود به بخش مسکن است و از ابتدای سال ٩٢ حداقل پنجاه در صد از فعالین اقتصادی به صورت گسترده وارد بخش مسکن شدند پس اگر آینده بخش مسکن مثل سال ٩٠ و ٩١ است باید وام گرفت و وارد  بخش مسکن شد تا بیشتر ثروتمند شد و عده زیادی با دریافت وام به بخش مسکن ورود کردند ، عمده وامی که به نام صنعت یا سرمایه در گردش بخش بازرگانی دریافت شد در عمل وارد بخش مسکن شد واحدهای إجرائی نیز موسسه مالی و بانک تاسیس کردند و معمولا ٧٠ درصد سپرده مردم را به شرکت های زیر مجموعه خود وام دادند تا وارد بخش مسکن شوند و بیشتر پولدارشوند کسانی که از ابتدای سال ٩٢ با وام وارد بخش مسکن شده اند یا بانک و موسسه مالی زده و با پول سپرده گذار وارد بخش مسکن شده اند، تا کنون بیش از چهار بار سالانه ٢٧ درصد بهره به بانک پرداخت کرده اند بدون اینکه مسکن گران شده باشد، البته اگر این وام وارد بخش مسّکن لوکس تهران شده باشد قیمت حداقل ٣٠ درصد نسبت به اسفند ٩١ کاهش داشته است عمل بر اساس تجارب زیان گذشته هر کس وارد بخش مسکن از ابتدای سال ٩٢ تا کنون شده باشد به شدت زیان کرده است ، مردم اکنون بر اساس تجارب زیان گذشته تصمیم مَی گیرند، بر اساس تحارب زیان گذشته اکنون باید از ورود به بخش مسکن احتراز کرد.