اگر کار مناسبی پیدا کردی بدون توجه به دستمزد، آن را بپذیر. اگر خود را نشان دهی، به زودی حقوقت، منعکس کننده ارزش تو برای شرکت خواهد بود.