شریک زندگیت را با دقت انتخاب کن. نود درصد از خوشبختی ها و بدبختی های زندگیت ناشی از همین یک تصمیمت خواهد بود.