⭕ زندگی کوتاه تر از آن است که ناراضی و معمولی باشید، به جای فکر کردن به تعطیلات بعدی شاید بهتر باشد زندگی جدیدی شروع کنید که برای فرار از آن مشتاق نباشید.