⭕برنامه ریزی طولانی مدت با تصمیمات آینده حل نخواهد شد، بلکه آینده با تصمیمات  امروز ساخته می شود.