مسکن در ایران بیشتر از هرچیزی تابع قیمت نفت هست و تا زمانی که دوباره نفت به محدوده 90 تا 100 دلار بر نگردد و بانک ها دوباره احیا نشوند نمی توان روی مسکن نظر خوب داشت.