اگر فکر میکنید اشکالی نداره که پول کمی از دست بدهید . احتمالا در نهایت پول زیادی از دست خواهید داد . کسی که فکر می کنه پول کافی دارد که خطر از دست دادن مبلغ کمی را بپذیرد طرز فکرش اشتباه است . نکته : همیشه یادتون باشه وقتی باتجربه و پول دار به هم می رسند . باتجربه صاحب پول میشه و پول دار صاحب تجربه .