از قدیم خرید طلا یکی از روش های سرمایه گذاری آینده خانواده های ایرانی بوده است. روشی که معمولا سود آور هم بوده اما در عمل آورده ای برای اقتصاد کشور نداشته و درحقیقت منجر به هدر دادن منابع ملی کشور شده است. و زمانیکه شما سرمایه را به منظور سود دهی وارد این بازار میکند در اصل سرمایه را در زمان نامناسب از چرخش خارج کرده اید و این عمل چیزی جز رکود به همراه نخواهد داشت . و شما ع*** دچار ثبات شدید زیرا دیگر ورودی (تقاضا)به بازار نخواهید داشت. ولی بازار همچنان به عرضه ادامه میدهد.