از امروز به مدت چهل روز، هر مقدار پولی را که به دست شما می رسد،یادداشت کنید. و از دریافت هر چند اندک. #پول به هر شکلی ، ذوق زده و سپاس گزار باشید. این #پول میتواند شامل درآمد شما ، سود سپرده بانکی و یا معادل ریالی یک هدیه ، جایزه و یا پول تو جیبی و .... باشد. هیچ چیزی را از قلم نیندازید ... بنویسید تا در پایان چهل روز ، از نتیجه این تمرین شگفت زده شوید. شاید این سوال در ذهنتان باشد که این تمرین چگونه کار می کند ؟؟ پاسخ این است ... انتظار و اشتیاق و نگرش مثبت شما نسبت به #پول باعث جذب مقدار بیشتری از آن ، به سوی زندگی شما خواهد بود.