بعضی از مردم اصرار دارند که خود را به دیگران بشناسانند و ثروت خود را به رخ آنها بکشند اما این نوع آدمها از درون خود زجرمیکشند چرا که شادی آنها وابسته به تفکر دیگران است.