یک تمرین بسیار ساده و کاربردی برای تقویت پشتکار این است که یک کار ساده را انتخاب کنید مثلا روزی پانزده دقیقه مطالعه، سپس به مدت یک ماه هر روز پانزده دقیقه مطالعه کنیم. اگر روزی هم نتوانستیم این کار را انجام ندهیم مهم نیست بدون توجه به این موضوع از فردا دوباره ادامه می دهیم ولی سعی کنید تا جای ممکن وقفه ای پیش نیاید. ماه بعد روزی پانزده دقیقه پیاده روی به آن اضافه کنید و این کار را مثل یک بازی و سرگرمی و با هیجان یکسال ادامه دهید بعد از یکسال شخصیت متفاوتی خواهید داشت.