سرمایه گذاری را میتوان به دو بخش تقسیم کرد . سرمایه برای حفظ ارزش ..ارزشگذاری سرمایه برای سود سازی ....بهره برداری