زمانی که اجازه دهیم قلب و ذهن‌مان یکی شوند، خواهیم توانست بهترین مسیر را برای خود پیدا کنیم...