در مورد کاسبی کردن چرا میشه با ده تا سکه هم میشه فقط باید زمان درستی بخری و زمان درستی بفروشی.