زندگی مملو از بالا و پایینهاست رمزش این است که در بالاها لذت ببریم و در پایینها شجاع باشیم و استوار...