ذهنیت ما مانند فیلتر عمل می کند. ذهنیت مثبت در میان همه تهدیدها، فرصت می یابد و ذهنیت منفی در میان همه فرصت ها، تهدید می جوید. خوش ذهن باشیم.