🐜مورچه ها منطق فوق العاده ای دارند که می تواند برای استراتژیست ها الهام بخش باشد. منطق مورچه ای دارای 4 قسمت است: اولین بخش آن این است: «یک مورچه هرگز تسلیم نمی شود» منطق خوبی است، اگر آنها به سمتی پیش بروند و شما سعی کنید متوقف شان کنید به دنبال راه دیگری می گردند . بالا می روند، پایین می روند، دور می زنند. آنها به جستجوی خود برای یافتن راه دیگر ادامه می دهند. چه منطق قدرتمندی؛ هرگز از جست و جوی راهی که تو را به مقصد مورد نظر می رساند دست نکش.


بخش دوم این است: «مورچه ها کل تابستان را زمستانی می اندیشند» این نگرش مهمی است.نمی توان اینقدر ساده لوح بود که گمان کرد تابستان برای همیشه ماندگار است . پس مورچه ها وسط تابستان در حال جمع آوری غذای زمستانشان هستند . آینده نگری اصل مهمی است و باید در تابستان فکر طوفان را هم کرد . باید همچنان که از آفتاب و شن لذت می برید به فکر سنگ و صخره هم باشید.
یک بار دیگر با هم مرور کنیم : 1. هرگز تسلیم نشو 2. آینده را ببین (زمستانی بیاندیش) 3. مثبت بمان (تابستان را به خاطر بسپار) 4. همه تلاشت را بکن آیا شما به اندازه یک مورچه منطقی هستید؟ مانند یک مورچه منطقی باشیم و مانند مورچه بزرگ بیندیشیم!