مردها به ذاته غمگین اند,مگر اینکه به خاطر چیزهایی که بدست می آورند شاد شوند, و زنها به ذاته شادند,مگر اینکه به خاطر چیزهایی که از دست میدهند غمگین شوند.