بسیاری از افراد موفق مانند میکل آنژ، والت دیزنی و گوته، در زندگینامه هایشان نوشته‌اند که هر شب قبل از خواب، چشم‌هایشان را میبستند و چیزهایی را که می‌خواستند روز بعد در زندگی‌شان اتفاق بیافتد در ذهن‌شان تصور می‌کردند. جالب اینکه گفته‌اند بیشتر اتفاق‌هایی که روز بعد می‌افتاد چیزهایی بود که شب تصور کرده بودند و می‌خواستند اتفاق بیافتد.