در حال حاضر نقدینگی اکثریت بورسی های مسکن سپرده شده در بانک با سودهای ٢٣ و ٢٤ درصدی! از جمله علت های اصلی رکود بازار مسکن یکی همین سود های بانکیست و دیگری فاصله قیمتی مسکن با سطوح درامدی مردم. قیمت مسکن طی دوران گذشته چندین برابر شد و این جهش قیمتی هنوز با سطح درامدی مردم سازگار نیست. حتی با طرح وام مسکن همچنان این بازار راکد هست و این طرح وام هم نتوانست بازار مسکن را از رکود خارج کند.