تنها نکته ای که باید رعایت کنید ورود در نقطه مناسب و از آن مهمتر خروج در بهترین زمان ممکن . همیشه به سود ارزش بیشتری از ضرر بدهید و اجازه پیشروی حقیقی را برایش صادر کنید نتیجه : نقطه ورود درست ریسک شما را کم میکند و دانش بر نقطه خروج به شما بال پرواز خواهد داد .