برای خرید یک ملک شما باید قیمت ملک مشخصتان را در منطقه داشته باشید ..مثلا صد و پنجاه میلیون تومان دارید باید نز*** به سی مورد مشابه را از طریق گشتن در سایتهای دیوار و ... و روزنامه و مراجعه به بنگاههای مختلف پیدا کنید ..بعد از آن دیگر خودتان یک پا کارشناس خرید میشوید ... و کلاه سرتان نمیرود.